MENU
Aula_close Layer 1

Ny elev

VEJLEDNING TIL INDSKRIVNING PÅ SOPHIENBORG - SÅDAN GØR DU

 

Indskrivning i børnehaveklasse starter 9. oktober

Dit barn indskrives i den digitale indskrivningsportal www.indskrivning.dk. Her logger du på med nemID.

På nogle distriktsskoler med flere afdelinger kan du anmode om, at dit barn optages på en anden afdeling, end den der er tættest på barnets bopæl. Husk at skrive i bemærkningsfeltet, hvis det er aktuelt.

Distriktsskolelederen træffer den endelige beslutning om placering i klasser, herunder mellem matrikler.

 

 

Indmeldelse i Tidlig HFO  foregår samtidig med indskrivning i børnehaveklasse på indskrivning.dk.

Dit barn meldes ind i den HFO, som hører til distriktsskolen, og med start i Tidlig HFO 1. maj.

Hvis barnet optages på en anden skole end distriktsskolen, vil I altid få tilbudt HFO dér, hvor barnet starter i skole.

 

Hvis dit barn starter på en privatskole

Hvis dit barn allerede et optaget til skolestart på en privat skole, skal du huske at registrere dette i www.indskrivning.dk.

Skoleforvaltningen skal iflg. lovgivningen holde sig orienteret om, at alle undervisningspligtige børn i kommunen bliver undervist, og hvor undervisningen foregår.

Vigtigt: Hvis dit barn optages på en privatskole, skal du HUSKE AT MELDE BARNET UD AF DAGINSTITUTION senest ved udgangen af den forudgående måned. Du udmelder barnet i den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside. Her kan du også læse om reglerne for udmeldelse www.digitalpladsanvisning.borgerservice.dk.  

 

 

Ønske om optagelse på en anden skole end distriktsskolen

Du kan anmode om, at dit barn optages på en anden folkeskole end jeres distriktsskole. Se reglerne for optagelse på anden skole på næste side. I midten af marts 2018 kan du forvente svar på, hvor dit barn er optaget.

Vær opmærksom på, at du ikke kan få befordringsgodtgørelse til dit barn, hvis barnet efter anmodning er optaget på en anden skole end distriktsskolen. Se evt. mere om buskort på kommunens hjemmeside.

 

 

 

Hvis barnet efter indskrivning alligevel ikke skal starte som planlagt, er det meget vigtigt at skolen og pladsanvisningen informeres om, hvor barnet starter i skole.

 

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at antallet af klasser på den enkelte

skole dannes med baggrund i antallet af elever fra skolens eget skoledistrikt

efter følgende standard:

 

 

 

Ved 28 elever dannes to klasser

Ved 55 elever dannes 3 klasser

Ved 82 elever dannes 4 klasser

Ved 109 elever dannes 5 klasser

 

Anmodninger om optagelse på en anden skole imødekommes indtil en klassestørrelse på 24 elever i gennemsnit på de enkelte klassetrin. Når klassedannelsen er vedtaget, bliver anmodninger om optagelse på anden skole fordelt ud fra følgende retningslinjer:

1.

Søskende til allerede optagne børn på en bestemt skole vil blive optaget først.

Når alle ønsker om optagelse af børn med søskende på en anden skole end distriktsskolen ikke kan imødekommes, gælder følgende:

a) Hvor særlige sociale forhold taler for det, optages disse børn forud for andre børn med søskende på skolen.

b) Herefter optages nærmestboende børn med søskende på skolen.

 

2.

Hvis alle børn med søskende på skolen kan optages, sker yderligere optagelse efter afstandskriteriet.

Ved nærmestboende forstås: Nærmeste anvendelige skolevej for barnet.

 

3.

Børne- og Familieudvalget godkender hvor mange klasser, der dannes på den enkelte skole på baggrund af antal distriktselever.

Distriktsskolelederne har kompetencen til at optage elever fra andre skoledistrikter.

 

Hvornår indskrives barnet?

  • Børn der fylder 6 år i kalenderåret 2018 indskrives i børnehaveklasse senest 21. januar 2018.
  • Børn, der fylder 6 år i kalenderåret 2017, og har fået skoleudsættelse, skal indskrives senest 21. januar.
  • Børn, der fylder 5 år senest 30. september 2018, kan efter forældrenes ønske optages i børnehaveklasse, hvis de må antages at kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at fortsætte i 1. klasse året efter. Husk at der skal søges om tidlig skolestart. Kontakt jeres daginstitutionsleder, hvis det er aktuelt. Fristen for ansøgning om tidlig skolestart er 31. december.

 

 

Udsættelse af skolestarten

Børn starter i børnehaveklasse det år, hvor de fylder 6 år jf. folkeskolelovens §§ 32-39.

Kun i helt særlige tilfælde kan skolestarten udsættes.

Du kan søge om udsættelse af dit barns skolestart ved at udfylde ansøgningsskemaet + en handleplan for barnets ekstra år i daginstitutionen, som udfyldes sammen med institutions-lederen eller pædagogen.

Du finder ansøgningsskemaet på www.hillerod.dk/skole

Ansøgninger behandles af et dispensationsudvalg i forvaltningen for Børn, Skoler og Familier. Dispensationsudvalgets afgørelser sendes til forældre og daginstitutionsleder.

 

Ansøgningsfristen er 31. december.

 

 

 

Husk at gå ind i www.indskrivning.dk og sæt kryds ved ansøgning om at vente et år, hvis I vælger at søge om udsættelse af barnets skolestart.

 

Billede fjernet.

 

 

Plejeforældre og forældremyndighed

Plejeforældre kan ikke indskrive plejebørn digitalt, da barnets cpr-nr. knytter sig til de biologiske forældres i folkeregisteret. Plejebørn indskrives ved henvendelse til distriktsskolen, fx på info-mødet.

 

 

Forældremyndighed

Hvis I har delt forældremyndighed, men ikke bor sammen, kan kun den forælder, som deler adresse med barnet, foretage indskrivningen.

 

 

 

 

 

Skolebuskort

Hvis dit barn er berettiget til skolebuskort, kan du få et ansøgningsskema på distriktsskolen i juni måned, når de nye takster er klar.

Se evt. mere om reglerne for skolebuskort på kommunens hjemmeside. Her finder du også linket til det nye ansøgningsskema, når der kan søges.

 

Fristen for indskrivning er 21. januar 2018

Fristen er af hensyn til den politiske behandling samt skolernes og skoleforvaltningens videre arbejde med planlægningen af næste skoleår. Den digitale indskrivning vil være åben til og med 21. januar.

 

Alle børn indskrives digitalt jf. Folkeskolelovens kapitel 5

§ 38. Ansøgning om indskrivning af børn i folkeskolen og om optagelse af børn i skolefritidsordning skal indgives til kommunalbestyrelsen ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Ansøgninger, der ikke indgives med digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2Ny elev på Sophienborg?